За Нас

Представяне на „Пожарна сигурност” ЕООД

 

         Фирма „Пожарна сигурност” ЕООД е създадена през 2008 г. със седалище и адрес на управление в град Бургас. През 2011 е открит офис и в София. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.

       От месец май 2012 г. ,,Пожарна сигурност” е лицензирана да осъществява дейности по чл. 91е, ал.2, т.1-4 от ЗМВР: ,,Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим, топлина и пожарни кранове” на територията на цялата страна.

       „Пожарна сигурност” ЕООД е специализирана в 24- часовата абонаментна поддръжка и сервиз на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, видео наблюдение и контрол на достъп. Има много действащи договори с корпоративни клиенти за цялостен инженеринг по ПАБ в най-големите областни градове - Варна, Бургас, Пловдив, София и Русе.

       „Пожарна сигурност” ЕООД е изключителен представител на 15 водещи чуждестранни компании в сферата на сигурността и безопасността. Служители на фирмата редовно вземат участие в международни семинари и обучения за повишаване професионалната си квалификация и разширяване на техническите си познания за оборудването и продуктите, които се предлагат на клиентите в България.

      „Пожарна сигурност” ЕООД притежава най-добрe оборудваните сервизи в България за обслужване на всички видове пожарогасители и съдове под налягане, сертифицирани от Академия на МВР.

       През месец ноември 2012 г. фирмата придоби разрешение на основание чл.91е, ал.2, т.2, и т.3 от ЗМВР за осъществяване на ,,Пожарогасителна и спасителна дейност“.

      От месец февруари 2013 г. „Пожарна сигурност” ЕООД подписа дългосрочен договор с ,,ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД за осъществяване на пожарогасителна, аварийно – спасителна и долекарска дейност. Структурата е със състав от 120 души, като обединява пожарникари, газоспасители и лекари на територията на завода и пристанищен терминал ,,Росенец“.

      От 01.06.2014 г. „Пожарна сигурност” ЕООД извършва лабораторни услуги, контрол на физичните фактори на работната и околната среда и контрол на химичните фактори на работната среда, като има издаден сертификат от Българска служба за акредитация – Орган за контрол от вид С, „Контрол на параметрите на работната среда”. Лабораторните услуги се осъществяват на територията на ,,ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД от професионални инженер-химици.

 

Обхват на дейността

Предоставяне на услуга по пожарогасене, аварийно–спасителна дейност и долекарска помощ;

      Услугата включва:

 • Осигуряване на непрекъснато, денонощно дежурство с личен състав и специализирани автомобили при получаване на съобщение за възникване на пожар, бедствия, аварии, трудови инциденти или извънредни ситуации;
 • Спасяване на хора и имущество; Извеждане на пострадали при аварийни ситуации от опасната зона, оказване на долекарска помощ и транспортиране на пострадали и лица с влошено здравословно състояние до лечебни заведения;
 • Осигуряване на пожарна безопасност при огневи и други дейности с повишен риск, ограничаване и ликвидиране на аварии в среда с химични агенти при извършване на шлосерски ремонтни работи;
 • Ограничаване на разливи на нефт и нефтопродукти във влажни зони;
 • Извършване на експресни газови анализи на въздушната среда за осигуряване на ремонтни и огневи работи;
 • Поддържане, проверяване и контролиране на въздушно-изолиращи апарати, газозащитни костюми и аварийни шкафове;
 • Извършване на периодични обходи по изготвени ежедневни маршрути;
 • Разработване на планове за гасене на пожари и планове за действие при бедствия, аварии и извънредни ситуации;
 • Обучение на служителите на Възложителя за работа с изолиращи защитни средства и действия при аварийни ситуации.

       Услугата се осъществява от личен състав със 115 служители – пожарникари, газоспасители, водачи на специализирани автомобили, лекари–специалисти и организатори долекарска помощ и инспектори противопожарна охрана. Всички пожарникари и водачи на специализирани автомобили са преминали курсове за обучение към Академия на МВР. Служителите, осъществяващи газоспасителна дейност ежегодно допълват професионалния си опит с курсове, провеждани от Минно-геоложкия институт и от специализиран учебен център в гр. Астрахан, Русия. „Пожарна сигурност” ЕООД разполага с двама служители - Инструктори ПГ, АСД и ГСД със сертификати за обучение на персонал от Минно-геоложки институт, което ни улеснява в бързото квалифициране на служители за аварийно-спасителна дейност. „Пожарна сигурност” ЕООД сключи договор в началото на 2013 г. с „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД за осъществяване на пожарогасене, аварийно-спасителна дейност и долекарска помощ на територията на основна площадка на завода, ПТ „Росенец”, помпена станция „Мандра”, магистрални тръбопроводи и Профилакториум „Бургаски минерални бани”.

     Дейностите пожарогасене, аварийно–спасителна дейност и долекарска помощ се осъществяват със 7 броя противопожарни автомобили тежък тип, 1 брой противопожарен автомобил лек тип, 2 броя газоспасителни автомобили и 2 броя санитарни линейки. 

      Опитът на „Пожарна сигурност” ЕООД в администриране на противоаварийна служба е голям и гарантира спазване на трудово-правното законодателство, наредбите за здравословни и безопасни условия на труд и работна среда.

      От декември 2013 г. „Пожарна сигурност” ЕООД е част от Доброволно формирование на Община Бургас за действия при кризи и аварийно-спасителни мероприятия. 110 професионалисти пожарникари, газоспасители–химици и лекари са в готовност и са вземали участие в аварийни ситуации на територията на Община Бургас.

 

Предоставяне на лабораторни услуги и контрол на параметрите на работната среда;

 

      Услугата включва:

 • Осигуряване на експресни анализи на въздушната среда и в закрита апаратура за огневи и ремонтни дейности;
 • Извършване на анализи по „Програма за мониторинг на канцерогени”;
 • Изготвяне на анализи на параметрите на работната среда за оценка на риска за здравето и безопасността;
 • Извършване на анализи от измерване емисии на водород в компресорни отделения;
 • Извършване на контрол на работната среда на физични и химични фактори на работната среда (микроклимат, изкуствено осветление, шум, химични агенти, прах) като акредитиран Орган;
 • за „контрол на параметрите на работната среда” от вид С и издаване на Протоколи и Сертификати за контрол; Услугата се осъществява от лаборанти–химици на територията на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, както и за клиенти извън територията на рафинерията. Лаборантите са с висше химическо образование, участват ежегодно в курсове, повишаващи квалификацията им към БСА и външни организации.

 

 

Доставка и сервиз на професионално и специализирано оборудване;

 

 • Специализирани противопожарни и аварийно-спасителни автомобили, както и противопожарната арматура към тях;
 • Хидравлично и пневматично оборудване за аварийно-спасителна дейност (автомобилни катастрофи, земетресения и големи промишлени аварии);
 • Термовизионни камери, уреди за нощно виждане и взривозащитени фенери;
 • Автономни дихателни апарати и газ измервателни прибори;
 • Лични предпазни средства (специализирани облекла, обувки и ботуши, химически и лъчезащитни костюми, ръкавици и каски) и др.;

       „Пожарна сигурност” ЕООД е изключителен представител на над 15 водещи чуждестранни компании в сферата на сигурността и безопасността. Служители на фирмата редовно вземат участие в международни семинари и обучения за повишаване професионалната си квалификация и разширяване на техническите си познания за оборудването и продуктите, които се предлагат на клиентите. „Пожарна сигурност” ЕООД е изпълнила успешно редица договори за доставка на специализирана техника и оборудване за нуждите на структурните звена на МВР, общини и големи индустриални предприятия. Служителите на фирмата имат успешен опит в подготовката на документация при участие в процедури по ЗОП.

 

Проектиране и изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, видео наблюдение и контрол на достъп;

 

       „Пожарна сигурност” ЕООД е специализирана в 24-часовата абонаментна поддръжка и сервиз на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, видеонаблюдение и контрол на достъп.

      Услугата се осъществява от квалифицирани специалисти-инженери с пълна проектантска правоспособност по пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), опитни инспектори по противопожарна охрана, електроинженери и обслужващ технически персонал.

      Сред клиентите ни са големи търговски вериги, хотели, обществени сгради и редица обекти в най-големите областни градове.

 

Сервизно обслужване на всички видове пожарогасители;

 

      „Пожарна сигурност” ЕООД разполага с модерно оборудвани сервизи в гр. Бургас и гр. София за обслужване на всички видове пожарогасители и съдове под налягане, както и квалифицирани техници, преминали курсове на обучение за обслужване на пожарогасители.

      Наши клиенти са големи търговски вериги в страната, бензиностанции, хотели, обществени сгради, индустриални предприятия.

 

 

 

 

Теоретични и практически занятия по гасене на пожар и евакуация на служители в големи производствени и административни обекти;

 

        Услугата се осъществява от квалифицирани специалисти-инженери по пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), опитни инспектори по противопожарна охрана.

      „Пожарна сигурност” ЕООД спечели първо място в класацията на в. Капитал за „Най-динамичните малки и средни компании в България” за 2013 година в регион Бургас по ръст на приходи 2013г./2012г. от 404%. Наградата е признание за мениджърския екип, стоящ зад фирмата, за неговия успешен бизнес нюх и креативност.

        „Пожарна сигурност” ЕООД е динамична в развитието, мисленето и бъдещите си планове, постоянен и лоялен бизнес партньор, надежден и коректен работодател. Съчетание на смелост в работните идеи и реализъм в крайната оценка на бизнес начинанията са формула за успех, която се надяваме да ни доведе до нови, интересни проекти и предизвикателства.

 

 

Партньори

Компания от световен мащаб, която проектира, разработва, произвежда и доставя спасителна техника, инструменти и специализирано оборудване.

www.holmatro.com

Компания специализирана в разработването, производството и дистрибуцията на първокласни електрически генератори и електрооборудване.

www.endress.com

Компанията е водещ производител на висококачествени лични предпазни средства (каски) и системи (термовизионни камери).

www.bullard.com

Разработва, произвежда и предлага на пазара иновативни и висококачествени преносими осветителни уреди и продукти.

www.streamlight.com

Компанията предлага пълната гама от оборудване от сигнално-осветителни средства за безопасна работна среда. 

www.eflarecorp.com

Иновативна компания, действаща в сферата на разработването, производството и разпространението на оборудване, използвано в борба с пожарите .

www.leader-group.eu

Производител на специализирано облекло (костюми, ръкавици, ботуши и качулки). Компанията разработва и произвежда висококачествени облекла.

www.texport.at

Производител на специализирани обувки и ботуши. Ботушите на HAIX® се носят от професионалисти по целия свят.

www.haix.com

Разработване и производство на ръкавици за пожарни и спасителните служби, хуманитарни организации, полиция и др.

www.seiz.de

Производство на каски и аксесоари към тях.

www.pacifichelmets.com

Производство на системи за отделяне на дим и топлина - димни люкове, приточни клапи, пожарна вентилация и др..

www.mercor.com.pl

Производството на подемни системи, стълби и скелета.

www.steigtechnik.de

Производител на широка гама от промишлени изделия от каучук

www.savatech.eu

Производител на стоманени пожароустойчиви, самозатварящи се, димо- и газоуплътнени, топло- и шумоизолиращи врати.

www.savatech.eu

Производство на шлангове за пожарни служби и индустриални компании.

www.thoeni.com

Доставка на противопожарна арматура и инструменти

www.zr-armaturen.de

Производител на различни видове специализирани помпи и аксесоари към тях

www.mast-pumpen.de

Доставка на медицинско оборудване за спасителни служби.

www.soehngen.com